Pinsera e cunsigghia

       A cu leggi

 

 

 

Se chiddru ch’iu ti scrissi

u leggi a manu a manu 

u poi mai capiri

chi ti vuliva diri?  

Allura ti cunsigghiu

di leggiri attentamenti 

tutti sti ma pinsera     

chi, se ci pensi beni,

mali un ti ni veni.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Se ti veni un travagghiu i fari

un t'a maccagnuniari .            

A dumani un rinviari

chiddru c’oi poi rializzari,        

pirchì un poi sapiri

chi ti po succiriri.                    

T’ha mettiri sempri

da cundizioni i diri:

- Se haiu un travagghiu i fari

u pozzu sudisfari. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  

 

 

 

                                                                                                                                                         

Se o travagghiu isti tardu

e un ti dissi nuddru nenti

un cantari vittoria.

U to capu n’è a currenti.

In cert’atri occasioni,

quannu menu ti l’aspetti

senza nuddra compassioni

iddru ti fa i dispetti.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se u scuru ti cumpari

e ti scanta o ti spaventa

un ti ni pruccupari:

 nuddru ti nsullenta.

Sai cu ti sta darreri?

U tintu  d’intra i tia

Chi, spissu e vulintieri,

ppi nenti si sciarria.

Se ci voi ragiunari

ccu tutti ha stari mpaci

e se voi fari chistu

a priari a Gesù Cristu.

Sugnu sicuru allura

chi di nuddru hai chiù paura.                                 

             

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se vivi di stenti

un pinsari a nenti,

pirchì chiù ci pensi

chiù crisciunu i ntenzi.

Chiutostu nesci fora,

vai a smarinari.

Se ci pensi ancora?

Mettiti a cantari.

     

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se un poi aviri figghi

e ti voi maritari

diccillu a to carusa

ci po macari stari.

Se tu nenti ci dici

quann’iddra si ni duna

poi viviri filici ?

      

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se occupi un pusticeddru

tenilu comu un carruseddru.

Fari forsi u to duviri

ti duna assai chi diri?

      

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se quarcunu havi fami

e ti dumanna u pani

un trattallu comu un cani

i so un su maliframi.

      

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se figghia fimmina hai avutu

e cerchi i riritari

pensici ppi subutu

e assai un ci mbrisiari.

A to ranni eredità?

E’ cosa sulu i maistà.        

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se un pusseri nenti

e si sanu di menti

un campari comu un re

ma vivi comedderè.

Cu pusseri i ricchizzi

è schiavu de so beni,

cu supporta i ravizzi

è schiavu de so peni.

Travagghia ccu piaciri

E ti poi divirtiri.

U divirtimentu un è

spenniri comu un re

ma canusciri e sapiri,

spenniri ma ccu piaciri.

         

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai un figghiu sulu

e un ni voi aviri atri

sentilu u cunsigghiu

di quarchi atru patri.

Pensa chi se mori                             

o ti rinesci mali

un riri u to cori.

Se ppi dispirazioni

u vulissitu rimpiazzari

chi gran dilusioni

vinissitu a truvari.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai i rocchi o suli

e un vai a travagghiari

stai puru accura,

c’a rennita chi hai

po  un ti bastari.

Unna abitudini è

viviri comu un re

un basta chiddru e quannu

o minimu malannu.

Perciò basta un nenti,

picca mpirimenti

e i ricchizzi to

ti strichi do portò.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ti veni a mpunenza

e hai chiù i trent’anni

un aviri strafuttenza

cuminciaru i to malanni.

Vai o spitali, do dutturi

chi ti po dari i curi

e rimidiari a situazioni

ccu na simplic’ignizioni.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ti criri chi sa che

o travagghiu, da cursa

in tutti i to discursa

virità un ci n’è.

Se vali veramenti

ti cummeni diri nenti.

Sarannu i supiriori

viriri i capacità,

tirari u cunchisioni

de to riali qualità.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se tu hai chiusu a porta

e si prisenta a to casa

unu chi ti vasa

un ti fari storta.

Se è pirsuna onesta

facci tanta festa,

ma se è un impusturi

trattulu ccu riuri.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ti voi mparintari

ccu na carusa megghiu i tia

i sordi un circari

chi sunu fitinzia.

Cerca  di truvalla,

se hai a valintizza,

tra chiddri i cugnizioni.

A so unica ricchizza

è viviri civili

e pusseriri ccu franchizza

dicuru e ducazioni.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se quarcunu tuppulia

e ti dumanna u pani

un trattallu comu un cani

se di friddu trimulia.

Se voli dinari

un ti ni pruccupari

chiurici a porta nfacci

e mannulu a smarinari.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se risorbi un prublema

e u risurtatu un ti veni

un ci pruvari arreni

ti po beniri a pustema.

E’ megghiu suspinniri

e rusceriri se c’è

na tazza i cafè

o un film di viriri.

Rimanna a soluzioni

e ti ni duni facili

chi a so cumplicazioni

era n’arruri assai vili

c’un putivutu truvari

mancu a corpa di fucili.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se u cirbellu to è stancu

e tu u sforzi ancora

po essiri c’otteni

quarchi risurtatu.

Ma se di dru mumentu

i cosi vanu lisci

un poi mai sapiri

com’iddru va finisci.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Se dumanni a limosina

da sira a matina

caputunu tanti genti

c’animati di buntà

senza pinsari a nenti

ti fanu a carità.

Ma se u fai ppi beni stari

ppi viziu o pirvirsioni

chi ti poi spittari

se non disprezzu e malazioni?

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Se quarchi caruseddru,

sia bruttu sia beddru,

roba cosi i mangiari

un u  dinunziari.

Però facci capiri

cco to bonu diri

chi scangi di rubari

è megghiu dumannari.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ppi casu u sturienti

si nustria do chiù bravu

fingi comu u tali

chi si leggi u giurnali.

Po macari capitari

ch’iddru rinesci a fari

dri cosi chi tu stessu

ci hai spiegatu spessu.

Se tu u metti a sulu

u povuru sturienti,

stai certu e ben sicuru,

un sapi mai nenti.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se tutti i to ricchizzi

un ti fanu pinsari

e ranni ravizzi

chi ponu prucurari

si viri chi hai crisciutu

tra chiddri liddri liddri

c’un hanu mai suffrutu

manc’un mali di capiddri.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se i to ginitura

 ti mannunu a scola

e tu capisci c’un si capaci

un fari finta i nenti

com’hanu fattu tanti

chi s’hanu diplumatu

chiù zoppi do sciancatu.

U diplomu, caru miu,

è sulu un pezzu i carta

c’avi un gran valuri

se puzza di sururi,

sennò diventa un pisu

chi ti tocca i purtari

assemi o mali stari

c’un ti duna surrisu.

Quant’assu statu megghiu

c’assitu iutu o mastru

ppi nsignariti n’arti

chi se un t’assu riccutu

armenu t’assu datu

pani travagghiatu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se mori u to cumpagnu

e u chiangi ccu ritegnu

un c’è bisognu i dillu

un ti lassau mancu un spillu.

Se inveci ecchi strepiti

e pari dispirata

macari se nuddru u sapi

ti lassau china a farata.

Dopo tri gh’iorna i luttu

u duluri to è distruttu.

Ma si tanta cuntenta

d’aviri sinarmenti

svilatu a tutti i genti

l’amuri to imminenti

c’unu de pritinnenti.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se un pusseri nenti

e si ntilicenti

a vita è nfilici

comu di dri ricchi

chi sunu dificienti.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se i to figghi ormai dutati

stanu spranza d’atri cosi

un barari a queni bonu

e mancu a què vastasi.

Vinni tuttu chiddru c’hai

metti i sordi de sacchetti

studia tutta a situazioni

pigghia allura a dicisioni.

Tenatilli, mancu a dillu,

tutti i sordi chi hai bisognu

ppi quann’è l’utimu iornu.

Tuttu chiddru chi ti resta

dallu a tutti in proporzioni

ad ognunu de to figghi

a secunnu i condizioni.

Ma se nuddru avi bisognu

e a saluti t’u cunsenti

spennili in divertimenti

a orienti, a occidenti

e un pinsari a nenti.

T’accorgi ch’i to figghi

ni sunu assai cuntenti.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se si na figghia unica

di du cristiani ricchi

e tanti spasimanti

ti pizzunu l’occhi,

comu du rossi zicchi,

lassiti curtiggiari

ma un ti parulari.

Quannu ricanusci

ch’i tempi su maturi

calici a testa a chiddru

chi menu i tutti l’atri

senza nuddru russuri

ti prumetti di dari

sulu u so ranni amuri.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ti criri chi sa che

pirchì si malandrinu

un ti cririri un re

e mancu Sant’Austinu.

A priputenza chi hai

ti procura sulu guai.

Se ti piaci a libertà?

Tratta ill’atri a dignità.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se prima di muriri

ti voi cunfissari

quarchi piccateddru

pp’un ti turmintari

e si duna u casu

c’un c’eni u parrinu

a cui voi rapiri

tuttu u to cori,

rivorgiti direttamenti

a nostru Signori

chi havi a piaciri

tuttu u to suffriri.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai centumila liri

e bisognu i spisa hai

attentu a cosa fai

pensa all’abbiniri.

Quannu bisognu hai

e tuppulii a quarcunu

ti poi rassignari

un ti rapi nissunu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se, nisciutu de vanca,

ti criri già rivatu

u cuntu chi ti hai fattu

ti dicu ch’è sbagghiatu.

Ppi qualunqui sia postu

chiddru chi hai fattu a scola

un serbi quasi a nenti

spicificatamenti,

ma ti serbi a capiri

se leggi ccu ntinzioni

chiddru chi ti bisogna

ppa to sistemazioni.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se un cristianu è tisu tisu

stinnicchiatu comu un mortu

un ci chiamati a nuddru

pirchì avi i furticchia i ncoddru.

A prima cosa i fari

è tinirivi luntanu

ppi lassallu rispirari.

Dostramenti iti a circari

e mittiticcilla in manu

na chiavi masculina

ppi fallu rilassari.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai un rifridduri

un accurri iri a fari

a cura do dutturi

chi ti duna pinnili

e un sacciu quantu aiutu

ti ponu iddri dari.

Pigghia du cipuddri

scrafunghili cche manu

cunnucili de naschi

e sciavuriali pianu.

U nasu e l’occhi allura

diventunu cannola

ch’inghiunu a manu a manu

un vasu sanu sanu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai un puzzu i sordi

u ni cuntari magnu

poi dari l’imprissioni

d’essiri un taccagnu.

Cco forti cunta e scunta

mancu a fallu apposta

u diavulu ti ni leva na iunta.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se cerchi na carusa

sulu ppi passa tempu

un t’affannari tantu

pirchì ni poi truvari

tutti chiddri chi voi.

Però stai attentu

di fari menu u furbu

un ti n’apprufittari

è chiddru ch’iddra voli.

L’omunu è cacciaturi

e chistu tutti u sanu

però un poi sapiri

di chiddru ch’è capaci

a figghia do dimoniu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ti capita ppi strata

na qualunqui cugnintura

fattilla scappari

e vai ppa to vintura.

Allura sicuramenti

un ti succeri nenti.

Un pinsari chi a certa età

ci ponu essiri bifani

chi ti fanu cumpariri

cosi boni senza fini.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ti cerchi i maritari

e voi na bona carusa

un ti n’iri assai luntanu

poi truvari na gnistiusa.

Poi aviri a purtata i manu

l’ornamentu do to vanu.

Ppi rivari a cunchisioni

un circari nfurmazioni.

Poi cariri a banni boni

o truvari delusioni.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ricivi parulazzi

ppi bucca i carusazzi

un ti dari pena

camina a to manera.

Se ci provunu arreni

paici u cafeni.

Se riprovunu ancora

levici a palora.

Cco beddru tumpuluni

i pigghi e i etti a gnuni.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se ti mori n’amicu

o corchi to parenti

e un trovi occasioni

di putillu taliari

ppi l’utimu salutu

un ti dari colliri.

Senza fallu apposta

fai cosa tantu giusta.

Prifiribili è u cunfortu

do caru amicu vivu

e non di quannu è mortu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Se cummetti na minghiata

e ti pari risicata

un pinsari i falla franca

cco scappari da banca;

un arruri accussì ranni

po siri causa i malanni.

Cerca i cuntari beni

u discursu comu eni

all’abbucatu di famigghia

ch’è chiddru chi ti cunsigghia

ma u cunsigghiu so

un po siri chiddru to

ma secunnu u signali

do codici pinali.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai campatu liddru liddru

comu vivi u cardiddru

chi mutivu hai i prutistari

se hai pinsatu a gh’iucari?

Alla resa de cunta

chi ti poi aspittari

se non sentiri cantari

cu avi china a iunta?

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se capita i leggiri

in presenza i quedderè

un ti fari viriri

di valiri chi sa che.

Vai leggiu, un savutari

ppi dari l’imprissioni

di finiri subutu e

capiri zoccheegghè.

Pirchì quannu hai finutu

un c’è bisognu i dillu

un hai caputu nenti

do so continutu.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se to figghiu u picciriddru

un havi vogghia i mangiari

e tu sai chi un avi fami

u nu nculiari.

un pinsari propriu a nenti

e ritira l’occorrenti.

U criaturu allura pensa

C’un c’è nenti i fari:

- O ti mangi sta minestra

o ti etti i sta finestra.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Se tanti un ti ponu viriri

e u cori to riri

camina ppa to strata

è a cosa ben pinsata.

Un manca l’occasioni

fari capiri a tutti

ch’in tanti situazioni

su genti farabutti.

E mancu a fallu apposta

tu mancu ti ni duni

a c’un ti dava sosta

ti duna ora ragioni.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se t’accatti un paru i scarpi

e hai u peri longu e rossu

scartatilli beddri ranni

se un voi atri malanni.

Un fari comu a fimmina

chi ppi dari l’imprissioni

d’aviri un peri picciulu

si ci gnutticaru i ita,

divintau sciancata

 e finiu di fari a zita.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se voi fari u vucceri

pp’aviri i parrucchiani

bara a pulizia

e non sulu da putia.

Un ci calari u prezzu

chi poi è na fissaria

chiutostu teni a carni

luntanu da lurdia.

A carni squartariala

e dacci u prezzu giustu

in modu ch’i pirsuni

s’a scartunu di gustu.

Sulu accussì facennu

poi aviri a cirtizza

di vinniri assai carni

e tanta i dra sosizza.

Se, aumintata a vinnita,

ti metti a cavuciari

pripariti a smuntari

pirchì si finiu allura

tutta a to abbintura.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se diventi dutturi

e ti criri di valuri

cerca d’un t’affannari

ppi riccu divintari.

Se hai tempu i perdiri

duniti e ricerchi.

poi macari strummintari

na certa miricina

chi pozza in quarchi modu

a spranza armenu dari

a chiddi chi da vita

un appunu a furtuna

d’essiri nati sani

comu i pisci e i rani.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se hai na soru piccila

o un frati nicareddru

un a fari crisciri

com’un avissi a nuddru.

Quannu hai tempu liburu

ioca cca picciriddra

mentri chi to matruzza

ci lesti a vistineddra.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se hai un figghiu sulu

ed è picciriddru

un u fari crisciri

com’un avissi a nuddru.

Se hai un’ura i tempu

passatilla ccu iddru

e se un hai chiffari

portulu a passiari.

Ma se ricanusci

c’un poi lassari

mannulu a gh’iucari

cco figghiu do cumpari.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai i cavisi strazzati

e si u sulu tra tant’atri

un accorri fruntariti

speciarmenti se do sturiu

si tra chiddri priparati.

A puvirtà un è marchiu

c’un si po cancillari

comu ppi seculi un fu

 a chiù tinta schiavitù.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se voi siri rispittatu

unna ti trovi e trovi

fallu bonu u to duviri

e un ti pari di suffriri.

Un è nicissariu chi

u fai nutari all’atri

di siri ntirissanti.

Cerca inveci di pinsari

chi ccu chiddri chi hai da fari

su pirsuni ntilicenti

c’un faticunu a capiri

se ppi daveru sì

chiddru chi fai cririri.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

   Se si figghia unica

e si picca agiata

un fari fatica

a siri mizzigghiata.

Un maritu u poi truvari

ma un ti lisingari

di fari zoccu voi

cche spasimanti toi.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se si da finanzia,

da pulizia stratali

o de carrabineri

e sini di sirbiziu

in cità o ppe strati,

vestiti di nivuru

e un talari a nuddru

mancu o scupastrati.

Un sentiri i scusi

de vicini e luntani

e i farsi laminateli

di certuni cristiani.

Stenni puri u virbali

se u tortu so è gravi.

Ma se è evirenti

c’un porta prigiuriziu

a nuddru di li genti

fai a finta i nenti.

Riorda di siri prima omu

e poi militari

e chi c’è puru ppi tia

u verbu pirdunari.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se si prufissiunista

o giomitru o ngigneri,

architettu o ragionieri

 e ti veni a circari

un novu parrucchianu

chi ti dumanna u prezzu

d’on travagghiu i fari,

dicci chi hai chiffari

e mannulu a passiari.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se hai un pusticeddru

chi un ti custau nenti

hai tuttu u dirittu

di fari u strafuttenti.

Pirchì u sai tu sulu

e cu ti favuriu

chi a tia custau picca

e a iddru chiù di nenti.

Se inveci u to postu

è fruttu di sururi

hai sulu u dirittu

di filari rittu.

Se chistu un avveni

si sempri menzu i peni.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se ti dumannunu un fauri

e tu ciù poi fari

un perdi propriu nenti

se  i poi cuntintari.

Però stai attentu

d’un luvari nenti a nuddru

se un ti voi mettiri

tuttu u munnu ncoddru.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se voi drizzari a unu

pirchì è chiovu tortu

un hai nenti i fari:

- L’ha sulu suppurtari.

A fari sempri in moru

c’un si ni po dunari.

O nerbu un pinsari

e mancu e tumpuluna

chi de tempi passati

un appunu furtuna.

Cerca inveci i gnurarlu

quantu chiù è possibili

e un fari mai pisari

u statu di tensioni

sennò un poi ottiniri

chi ti voi prupuniri.

Passatu un certu tempu,

quasi senza vulillu,

iddru veni a tia lentu

ccu n’atr’attiggiamentu

e ricanusci chi tu

si chiddru chi daveru

ci voi beni veru.

Allura e sulu allura

ti ci poi bicinari

e forsi anchi schirzari.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ti voi mucciari

i piccati murtali

e voi fari cririri

d’essiri a Diu fidili,

a tutti fai capiri

pirsinu o cunfissuri

e a cu ti teni libiru

di stu munnu d’arraffuna

menu c’a to cuscenza

c’un ni pirduna menza.

Perciò, prima i moriri,

se quarchi spranza hai

di putiriti sarbari,

rivorgiti o Signuri

patri de piccaturi.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai malu chiffari

e un hai vogghia i nenti

cerca d’un pinsari

ma vai a smarinari.

Pirchì fari nenti

porta a menti ntenzi

chi lenti, assai lenti

fanu nesciri i senzi.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Se viri quarchi firmi

di chiddri di scantari

e tu un si maturu

di putiri taliari

certi brutti sceni

chi ponu mprissiunari

pensa cca to menti

chi chiddri chi tu viri

un su ppi nenti veri,

ma su fruttu i fantasia

e di certu fissaria.

Ma se duranti a notti

u sonnu un ti veni

pensa a Gesù Cristu,

a Maria, a tutti i santi.

Chiddru chi viristi

spirisci d’on istanti.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai di fari un viaggiu

e t’ha susiri matina

cerca d’un ti curcari

di prima siritina.

Si po virificari,

e quasi sempri accari,

chi ti giri ppi durmiri

e ti metti a pinsari.

U raloggiu intanto gira

e l’ura s’avvicina

e po essiri chi dormi

quann’iddru propriu arriva.

Se ti rivigghi all’orariu

e ti susi all’ura giusta

comu camini scavusu

ti veni u duluri i testa.

Allura chi s’ha fari?

Vatinni a divirtiri

e ricogghiti do tardu

possibirmenti stancu.

Sugnu sicuru e certu

chi comu ti metti a lettu

ppa stanchizza c’hai

ti drummisci comu mai,

e all’orariu giustu giustu

ti rivigghi friscu friscu

e ti susi arzillu arzillu

pp’on viaggiu assai tranquillu.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Se a fasulla filicità

si cattassi cche zicchini

u munnu fussi chinu

di ricchi assassini.

Iddra è l’unicu tisoru

di cui nuddru è prupritariu

ma chi tu poi sulu aviri

intra u to ranni cori

senza nessun suffriri

comu l’aria chi rispiri

facennu opiri di beni.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se hai bisognu i cattari

qualunquisia cosa

i putiara assai tanti

girili tutti quanti

e un dumannari quant’è

ma paia chiddru ch’è.

Intantu pigghia nota

de prezza d’ogni paccu

e accussì poi capiri

cu ti nfila intra u saccu.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se fai u scupastrati

un hai di fruntariti.

E’ un travagghiu comu atri

nent’affattu  mpurtanti

ppe superbi e i gnuranti.

Dipenni sulu i tia

cancillari a diciria

facennu ccu valintia

assai beni a pulizia.

Allura e sulu allura

poi iri a testa iavita

tra chiddri chi na vota

cririvutu baggiani

e nent’atri sunu ora

chi na maniata di ruffiani.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se ha vattiari a to figghiu

un u diri a quedderè

Ma cerchiti un cumpari

c’un è queegghè.

Un fari comu chiddru

chi do misi di maggiu

un appi u curaggiu

di ncuitari a Turiddru.

Persi finu u vicinu

e i so tanti amici.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Se ti duni a pulitica

e un ti mpacchi i manu

un fari ssa fatica

e stattini luntanu.

Pirsinu i to parenti

ti votunu i spaddri

e ti mustrunu i renti

se pp’iddri un fai nenti.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Se un voi fumari chiuni

e ti voi luvari u viziu

un ti far’ittari a gnuni

comu succiriu a dru tiziu

chi scanci i scurzari a dosi

si cullau comu i rosi;

du pachetta un ci bastaru

e i renti ci cariaru.

Cco cunsigghiu chi ti dugnu,

ci poi scummittiri u pugnu

e  se un ti manca a vuluntà

poi savutari mperistà.

Ppi na  simana i fila

de sacchetti t’ha purtari

quattr’olivi di la Sila

e ti l’ha cumpanaggiari.

A sigaretta un ha pinsari

e aviri u curaggiu

di sapiri rifiutari

se ti voi mustrari saggiu.

Ppe primi deci iorna

ti veni sempri fami

e intantu i to vureddra

sputunu u catrami.

Iu ti tegnu a pricisari

chi haiu i ravizzi

di tant’omini che vizi.

Cumenza a fari a prova

e t’accorgi alla fini

di quantu è puzzolenti

e quantu ti navisa

u  sciatu da genti.

 

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se, passati i cent’anni,

un t’ha successu nenti,

un cantari vittoria,

pirchì finu a chi mori

c’è sempri tempu

di sbagghiari ancora.

I guai da vita,

armalu ncivulutu,

è già na gran fortuna

se t’i porti do tabutu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se fai u pruvissuri

e  a rennita è scarenti

t’ha pigghi cche sturienti

c’un capisciunu nenti?

Viri se un hai chiutostu

cummisu quarchi errori

o se virsatu mali

hai tuttu u to sururi.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se veni cunvucatu

do capu dill’ufficiu

un ti spittari atru

chi quarchi sacrificiu

senza chi ti ni veni

nissunu binificiu.

Perciò vacci sirenu

vatinni priparatu

macari c’un canusci

qual è u risurtatu.

E se ti rifiuti?

Un ti succeri nenti.

Po siri chi da vita

si sempri nuccenti?

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se quannu veni u iornu

chi t’ha gh’iri a maritari

un ti ni mporta un cornu

duviri suppurtari

tutti i suffirenzi

chi ti ponu dari

i figghi e u mali stari

un fai nuddru mali

se ti vai a chiuriri

d’on beddru munasteru

o comu prifirisci

restiti puru a casa

a gh’iucari e bambuli

o e iatti a fari i fusa.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Se i to vicini i casa

ti tenunu in gran stima

è chi ti fai apprizzari

ppo to beni stari.

Però teniti forti

chi si surbigghiatu

appena ecchi un piritu

di tutti si sintutu.

Cerca di sfurzariti

d’iri sempri rittu

pirchì a primu acchittu

u cori to è trafittu.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se da vita un hai mustratu

chiddru ch’è u to valuri

e hai sulu prifirutu

di tiniriti mucciatu

un poi essiri cuntentu.

U to ranni prigiuriziu

ha privatu tuttu u munnu

do to ranni ufficiu.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se a morti ti ncatina

è pirchì l’hai vicina.

Se u cori to è sirenu

ti cogghi d’on balenu.

Se inveci è tristi assai

ti teni menzu i guai.

Se a spetti di cristianu

Gesù ci metti a manu.

Accussì sinarmenti

a morti mancu a senti.

 

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se mori to muggheri

resta puru sulu.

tenilu do cori

l’anticu to amori.

Se dopu bisognu hai

d’aviri a pulizia

viri se un figghiu

po barari a tia.

Se un hai a nuddru

chi ti fa a pulizia

un perdiri tempu

vatinni ppa to via.

E’ megghiu u ritiru

chi non a fitinzia.

 

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Se si a foristeri

e hai vogghia di viniri

evita u suffriri

da povira muggheri.

Un diri quannu arrivi

e un telefunari

ccu gioia ti ricivi

assemi o to cori.

Se tu ci dici l’ura

di quannu arriva u trenu

u cori so un havi frenu

fino a quannu u ritardu dura.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Se vi caliati a scola

e vi n’iti a gh’iucari

ppi l’atri lezioni

un po chi piggiurari.

Se a casa vi firmati

e circati i sturiari

sicuru ppi l’estati

vi putiti svagari.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Se capiti do n’isula spirduta

macari nicareddra e china di pirsuni

ma ccu tanta vita e vigitazioni

ppi sbagghiu o ppi cuminazioni;

o si u sulu rimastu do disastru

ccu na beddra fimmina d’amari

un ti dannari l’arma, un bistimiari

ma ringrazia a Diu e scorda stu munnu

c’atru un è chi borgia di nfernu.

 

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se on cristianu raggiatizzu

ci veni u chiribizzu

di tagghiari i testi a tutti

un è tra i farabutti.

Vi riurdati a spirtizza

di dri vecchi sapintuna

ch’in tutta a so saggizza

u ni sbagghiaru una?

Un ci dati cumpirenza

a chiddri omini di panza

chi vi levunu a sistenza

in qualunqui circostanza.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Se chiddru chi dicidi un ha valuri

un c’è bisognu i dari spranzi vani

poi prucurari a tanti gran maluri

poi fari a figura de ruffiani.

Prumetti malamenti zoccu voi

e speciarmenti se e quannu poi.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------